slivenska_obshtinaСливен бе домакин на обучение, свързано с новите моменти в приложението на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в местното самоуправление. То се проведе по инициатива на секретаря на Общината Валя Радева.

Председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев приветства организаторите и участниците - служители в администрациите,  председатели и членове на общинските съвети и постоянните комисии в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Обучението проведе адвокатът от Софийската колегия Николай Николов, доктор по право, автор на монографии, свързани с правната материя на конфликта на интереси, дългогодишен бивш член и председател на Комисията за конфликт на интереси.

Сред основните теми бяха функциите на органите по назначаване, начините за подаване и проверка на встъпителни и годишни декларации по ЗПКОНПИ. Бяха разяснени дефинициите за конфликт на интереси, частен интерес, блага и свързани лица. Акцент бе поставен върху задълженията на лицата, заемащи висши публични длъжности.  Бяха обсъдени конкретни казуси, новите моменти в административната и съдебна практика през 2022 г., както и способите за недопускане на конфликт на интереси.